Profile

Profile urządzeń

Profile podzielone są na profile urządzeń i profile zachowań dokumentów handlowych. Opcja ta dostępna jest w X DEFT\Serwis Wymiany\Profile ustawień:

Profile urządzeń to lista pozwalająca skonfigurować jak mają zachowywać się urządzenia tego samego typu mające mieć tą samą funkcjonalność. Przykładowo jeśli mamy 10 kolektorów na magazynie i 8 pracuje na wydaniu a 2 na przyjęciu i oczekujemy trochę innego zachowania to zdefiniujemy 2 profile urządzeń. Jeśli mamy 10 kolektorów na magazynie i wszystkie pracują w ten sam sposób zrobimy tylko jeden profil.

Możemy dodawać dowolnie wiele nowych profili lub edytować istniejące.

Dodając nowy profil w pierwszym kroku określamy jakiego rodzaju urządzenia profil ten ma dotyczyć.

Dla wybranej opcji: Mobilny Magazynier – mamy możliwość ustawienia 5 zakładek z opcjami

Profile Mobilnego Magazyniera

Podstawowe parametry profilu.

 • NAZWA – unikalna nazwa profilu np. Magazynier Przyjęcia albo Magazynier Ogólny
 • AKTUALNA WERSJA – możliwość wskazania pliku APK do aktualizacji wersji na urządzeniach bez pośrednictwa Google Play
 • MAGAZYNY – które magazyny w danym profilu z konfiguracji danej bazy enova365 będą dostępne
 • METODA LOGOWANIA DO SERWISU – tutaj mamy dwie opcje
  • OPERATOR SERWISU WYMIANY – serwis wymiany loguje się do API enova365 zawsze tymi samymi danymi, podanymi przy instalacji serwisu i przechowywanymi w pliku TXT
  • OPERATOR Z ENOVA365 STAŁY LOGIN – po wybraniu tej opcji, poniżej pojawią się dwa dodatkowe pola na operatora i hasło – po ich podaniu serwis wymiany będzie się logował za ich pomocą. W przeciwieństwie do poprzedniej opcji pozwala to na konfiguracje w której różne profile będą się logować na innych operatorów.
  • LOGOWANIE OPERATOREM Z URZĄDZENIA – jest to powiązane z ustawieniem opcji logowania do urządzenia na parametr Z LISTY OPERATORÓW. Efektem jest to że na kolektorze magazynierzy logują się standardowymi operatorami enova i tak są zapisywane zmiany. Wymaga to założenia w enova365 użytkowników dla wszystkich magazynierów.
 • METODA LOGOWANIA DO URZĄDZENIA – decyduje o tym skąd będą brane loginy jeśli na urządzeniu włączymy logowanie operatorów – dostępne 4 opcje:
  • Z CECHY GLOBALNEJ – automatycznie zakłada cechę globalną gdzie można w postaci stringa powprowadzać listę operatorów. W składzie znak # oddziela operatorów a znak |oddziela pola w operatorze. Operator składa się z ID, NAZWY i HASŁA. Przykładowo 1|Nowak|222# a lista 2 operatorów będzie wyglądać np. tak 1|Nowak|jakieshaslo#2|Kowalski|innehaslo#
  • Z LISTY PRACOWNIKÓW – działa to w połączeniu z modułem Kadrowym. Po wybraniu tej opcji poniżej pokażą się 3 pola:
   • DOZWOLENI PRACOWNICY – pozwala wybrać którzy z wszystkich pracowników w module kadrowym mogą się logować do terminala
   • CECHA Z HASŁEM – cecha typu Tekst do tabeli Pracownicy – w niej przechowywane jest hasło logowania do kolektora.
   • DOMYSLNE HASŁO – pozwala ustawić domyślną wartość dla haseł
  • Z LISTY OPERATORÓW – powiązane z opcją METODA LOGOWANIA DO SERWISU która musi być wtedy ustawiona na: „Logowanie operatorem z urządzenia”. PO wybraniu tej opcji poniżej mamy do uzupełnienia 3 parametry:
   • DOZWOLENI OPERATORZY – wybieramy z listy wszystkich operatorów enova365 tych którzy będą mogli się logować na kolektorze
   • CECHA Z HASŁEM – cecha typu Tekst do tabeli Operators – w niej przechowywane jest hasło logowania do kolektora.
   • DOMYSLNE HASŁO – pozwala ustawić domyślną wartość dla haseł
  • Z ZAKŁADKI MAGAZYNIERÓW – operatorów zakłada się oraz zarządza nimi na dodatkowej zakładce serwisu wymiany – Patrz. 1.1.7

Poniżej dostępny jest klawisz „Generuj wymagane cechy” zakłada on definicje cech i podpina w odpowiednie miejsca w konfiguracji nowo założone cechy automatycznie. Dotyczy to tylko cech które są niezbędne do działania. Korzystanie z tego klawisza nie jest obowiązkowe i jeśli ktoś chce sobie samodzielnie podefiniować cechy i popodpinać pod konfiguracje tego klawisza po prostu nie musi używać.

Na powyższej zakładce możemy ustawić następujące parametry:

 • ZAPISZ NUMER PORTU – cecha tekstowa dokumentu handlowego w której przechowywany jest po transmisji numer portu z którego urządzenia była komunikacja
 • PRZYPISANIE DOKUMENTU DO MAGAZYNIERA WG CECHY – umożliwia przypisanie który magazynier ma przy weryfikacji pracować z danym dokumentem. Jeśli jest ta cecha uzupełniona a na urządzeniach włączony klawisz „Dokumenty Magazyniera” – osoba zarządzająca praca magazynu w programie enova365 może przeglądać i przypisywać dokumenty poszczególnym magazynierowym.
 • ZAPIS MAGAZYNIERA 1 PO ODESŁANIU – cecha tekstowa dokumentu handlowego – zapisuje login magazyniera który był zalogowany na kolektorze podczas pracy z tym dokumentem
 • ZAPIS MAGAZYNIERA 2 PO ODESŁANIU – cecha tekstowa dokumentu handlowego – jak wyżej – do zapisania opcjonalnie 2 magazyniera jeśli pracowali parami
 • SKĄD MA WYSYŁAĆ NAZWA TOWARU – system standardowo wysyła do urządzenia towary biorąc podstawową nazwę. Opcjonalnie można ustawić że nazwa ta nie jest pobierana ze standardowego pola ale z cechy – cechę tą można wybrać – może być to zarówno cecha statyczna jak i algorytmiczna.
 • PRZESYŁAJ BEZ POLSKICH OGONKÓW –
 • DODATKOWE KODY KRESKOWE – pozwala podpiąć cechę tekstową algorytmiczną towaru ktra pozwala wysłać do urządzenia dowolne dane jako dodatkowe kody kreskowe do odczytania – np. można wysłać ID towaru jako kod kreskowy
 • WYMAGANY SN – określa czy może być odesłany dokument bez numerów seryjnych
 • SKĄD MA WYSYŁAĆ NAZWA POZYCJI – system standardowo wysyła do urządzenia pozycję biorąc podstawową nazwę. Opcjonalnie można ustawić że nazwa ta nie jest pobierana ze standardowego pola ale z cechy – cechę tą można wybrać – może być to zarówno cecha statyczna jak i algorytmiczna.
 • SERIA –
 • DATA WAŻNOŚCI – cecha pozycji dokumentu typu Data – umożliwia zapisanie daty ważności w tej cesze jeśli ustawiona
 • CECHA ILE2 – cecha pozycji dokumentu handlowego. Cecha typu liczba rzeczywista – przechowuje faktycznie zeskanowaną ilość towaru. Cecha obowiązkowa
 • SKAD DATĘ ZASOBU – może być pobierana standardowo z kartoteki lub z cechy
 • WŁĄCZONY MECHANIZM BLOKOWANIA – włączenie tego mechanizmu zabezpiecza przed otwarciem tego samego dokumentu na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie
 • NA ILE MINUT BLOKOWAĆ – czas w minutach. Po tym czasie dokument zostaje automatycznie zwolniony do edycji na kolejnym urządzeniu nawet jeśli poprzednie go nie odesłało ani nie zwolniło.

Ustawiamy czy na urządzeniu mają być dostępne zdjęcia – możliwe sa 3 opcje:

 • BEZ ZDJĘĆ – na urządzeniu nie będzie zdjęć
 • ZAŁĄCZNIK – zdjęcia są brane z załączników umieszczonych na asystencie dla towaru
 • CECHA – wskazujemy wtedy w 2 parametrze cechę tekstowa towaru która przechowuje pełna ścieżkę do zdjęcia

Ponadto możemy ustawić maksymalny rozmiar zdjęcia jaki jest dopuszczony – zdjęcia o większym rozmiarze nie zostaną wysłane do urządzenia i będą pominięte.

Dla każdego profilu konfigurujemy jakie definicje dokumentów mają być w jego ramach dostępne – a dla każdej definicji podpinamy profil zachowania (Patrz: 1.2).

UWAGA!!! Minimum 1 definicja musi być wybrana do poprawnego działania.

Najpierw za pomocą klawisza „WSKAŻ OBSŁUGIWANE DEFINICJE” wybieramy jedną lub więcej definicji dokumentów, następnie na liście dla każdej z definicji dokumentu wybieramy konkretny profil zachowań dokumentów.

Na tej zakładce ustawia się listę dokumentów która jest zwracana w momencie wejścia na kolektorze w opcje weryfikacji i kliknięciu klawisza „Wybierz dokument z listy”

Działanie tej opcji podzielone jest na 2 kroki.

W pierwszym za pomocą zapytania SQL (aby działanie było szybsze) wybierana jest lista nagłówków dokumentów handlowych. Standardowo pole to jest zainicjowane prawidłowym kodem SQL który zwraca listę dokumentów WZ2 i ZO.

 W drugim kroku lista ta może zostać odfiltrowana w oparciu o cechę dokumentu handlowego typu Warunek. Może to być cecha ustawiana ręcznie – np. Zaakceptowane do wydania TAK/NIE która będzie na dokumencie zamówienia przez handlowca zaznaczana, lub może to być cecha algorytmiczna który ograniczy listę dokumentów wg. dowolnego algorytmu.

Na tej zakładce ustawia się opcje dla aplikacji na kolektorze.

Jeśli w profilach ogólnych opcja METODA LOGOWANIA DO URZĄDZENIA jest ustawiona na Z ZAKŁADKI MAGAZYNIERÓW to tutaj można stworzyć listę pracowników logujących się do kolektorów która nie jest powiązana ani z pracownikami w module Kadry ani z operatorami enova365. Czyli działa zupełnie niezależnie od reszty programu.

Dodając nowego magazyniera należy podać nazwę jaka będzie się wyświetlała na urządzeniu oraz domyślne hasło.

Profile zachowań dokumentów

W profilach zachowań dokumentów możemy definiować co ma się dziać z dokumentem przy odbieraniu i przy wysyłaniu. Tak skonfigurowane profile wykorzystywane są później na profilu urządzenia w parze z wybrana definicją dokumentu. Przykładowo jeśli chcemy żeby dokumenty WZ po odesłaniu z kolektora się drukowały i zatwierdzały a dokumenty PZ nie drukowały – zrobimy dwa profile dla wydań i dla przyjęć. Jeśli chcemy żeby wszystkie dokumenty się zatwierdzały i nie drukowały możemy zrobić tylko jeden profil.

Możemy dodawać dowolnie wiele nowych profili lub edytować istniejące.

 

UWAGA!!! Podczas edycji profilu zachowania dokumentu nie ma już możliwości zmiany typu urządzenia. Można je wybrać tylko podczas dodawania nowego profilu.

Dodając nowy profil system zapyta nas o jego nazwę i typ urządzeń:

 

Po nadaniu nazwy i wybraniu typu urządzenia pokazują nam się opcje do ustawienia:

 

Opcje te podzielone są na 3 części – to co ma się dziać przy pobieraniu dokumentu na urządzenie, to cię ma dziać po odesłaniu i na sekcję wydruków.

Jak ma zachować się serwis wymiany w momencie w którym urządzenie poprosi o wysłanie danej definicji dokumentu.

 • POBIERAJ TYLKO ZATWIERDZONY – zaznaczenie tej opcji na TAK spowoduje ze dokument który jest w buforze nie zostanie pobrany na urządzenie. To ustawienie jest zalecane jeśli ma się generować dokument podrzędny w relacji – przykładowo jeśli chcemy na podstawie ZO wystawić kolektorem WZ to dokument ZO powinien być pobierany tylko zatwierdzony. Natomiast jeśli otwieramy do edycji WZ2 który po edycji odsyłamy bez generowania dokumentu podrzędnego to możemy otworzyć na urządzeniu WZ2 w buforze.
 • JAKA WERYFIKACJA – to ustawienie definiuje co się ma dziać. Są 2 dostępne opcje:
  • GENERUJ PODRZĘDNY – od razu w momencie otwarcia na urządzeniu dokumentu (np. ZO) generuje się w enova365 dokument podrzędny (np. WZ2) i przez cały czas pracy magazyniera na urządzeniu WZ2 jest już w systemie i pobiera konkretne zasoby

W tej opcji nie ma ustawień PO ODESŁANIU – ustawia się to jak ma zachować się dokument po odesłaniu na docelowej definicji dokumentu. Czyli np. jeśli na ZO ustawimy GENRUJ PODRZĘDNY przy pobieraniu i docelowym dokumentem jest WZ2 to na definicji WZ2 ustawiamy co ma stać się po podesłaniu.

 • TYLKO OTWÓRZ – powoduje pobranie danego dokumentu do urządzenia. W samej enova365 nie następują w tym momencie żadne zmiany.

 

 • INICJUJ NOWY PODRZĘDNY ILOŚCIAMI
 • CO COBIĆ GDY ISTNIEJE PODRZĘDNY – jeśli wystawiamy dokumenty w relacji jeden do wielu, czyli np. zamówienie jest realizowane w częściach – ustawienie to decyduje jak system ma się zachować przy kolejnych dokumentach – do wyboru mamy:
  • EDYTUJ ISTNIEJĄCY PODRZĘDNY – jeśli istniej już przynajmniej jeden dokument w relacji system spróbuje go otworzyć do edycji – jeśli nie będzie w trybie BUFOR system spróbuje go do tego stanu cofnąć – jeśli się to nie uda kolektor zwróci błąd. Jeśli jest więcej niż jeden dokument system weźmie pierwszy z brzegu.
  • STWÓRZ NOWY PODRZĘDNY – jeśli istniej jakikolwiek dokument, system i tak stworzy w relacji nowy dokument podrzędny zgodnie z ustawioną definicją
  • TRAKTUJ JAK JUŻ ZWERYFIKOWNY – jeśli istniej dokument podrzędny system nie pozwoli stworzyć kolejnego i zwróci na kolektorze błąd że dokument jest już zweryfikowany.
 • DEFINICJA PODRZĘDNEGO – wybieramy cechę dokumentu handlowego typu Tekst. Cecha ta musi zwrócić symbol definicji dokumentu handlowego który chcemy utworzyć (oczywiście musi być także relacja między tymi dokumentami). Cecha może być zwykła np. ze słownikiem – np. operator wpisując zamówienie ręcznie decyduje czy ma powstać faktura czy paragon. Może być także algorytmiczna i wtedy może być dokument docelowy oparty o dowolne logiczne wyliczenie.
 • DRUGI MAGAZYN (relacja do MM) – jeśli dokument podrzędny który ma powstawać w relacji jest dokumentem przesunięcia magazynowego musi mieć wybrany docelowy magazyn – ponieważ np. na dokumencie ZO nie ma takiego pola należy pod to ustawić cechę. Jest to cecha do dokumentu handlowego typu Tekst

Co ma zrobić serwis wymiany i jak się zachować po odebraniu z urządzenia danego dokumentu.

 • JAKA WERYFIKACJA – to ustawienie definiuje co się ma dziać. Są 2 dostępne opcje:
  • GENERUJ PODRZĘDNY – w momencie odesłania z kolektora (np. ZO) generuje się w enova365 dokument podrzędny (np. WZ2)
  • POPRAWIAJ WERYFIKOWANY – zmiany zostają naniesione na dokument który był otwierany. Przykładowo otworzyliśmy WZ2 poprawiliśmy ilości i zatwierdzamy. Nie powstaje żaden dokument w relacji.
 • CO ZROBIĆ GDY ISTNIEJE PODRZĘDNY – jeśli wystawiamy dokumenty w relacji jeden do wielu, czyli np. zamówienie jest realizowane w częściach – ustawienie to decyduje jak system ma się zachować przy kolejnych dokumentach – do wyboru mamy:
  • EDYTUJ ISTNIEJĄCY PODRZĘDNY – jeśli istniej już przynajmniej jeden dokument w relacji system spróbuje go otworzyć do edycji – jeśli nie będzie w trybie BUFOR system spróbuje go do tego stanu cofnąć – jeśli się to nie uda kolektor zwróci błąd. Jeśli jest więcej niż jeden dokument system weźmie pierwszy z brzegu.
  • STWÓRZ NOWY PODRZĘDNY – jeśli istniej jakikolwiek dokument, system i tak stworzy w relacji nowy dokument podrzędny zgodnie z ustawioną definicją
  • TRAKTUJ JAK JUŻ ZWERYFIKOWNY – jeśli istniej dokument podrzędny system nie pozwoli stworzyć kolejnego i zwróci na kolektorze błąd że dokument jest już zweryfikowany.
 • DEFINICJA DOKUMENTU PODRZĘDNEGO – wybieramy cechę dokumentu handlowego typu Tekst. Cecha ta musi zwrócić symbol definicji dokumentu handlowego który chcemy utworzyć (oczywiście musi być także relacja między tymi dokumentami). Cecha może być zwykła np. ze słownikiem – np. operator wpisując zamówienie ręcznie decyduje czy ma powstać faktura czy paragon. Może być także algorytmiczna i wtedy może być dokument docelowy oparty o dowolne logiczne wyliczenie.
 • DRUGI MAGAZYN DO MM – jeśli dokument podrzędny który ma powstawać w relacji jest dokumentem przesunięcia magazynowego musi mieć wybrany docelowy magazyn – ponieważ np. na dokumencie ZO nie ma takiego pola należy pod to ustawić cechę. Jest to cecha do dokumentu handlowego typu Tekst
 • POZWÓL NA COFNIĘCIE DO BUFORA – decyduje w przypadku jeśli nie tworzymy dokumentu w relacji a odsyłamy po edycji ten sam dokument który otwieraliśmy czy jeśli w enova365 był on zatwierdzony czy może zostać cofnięty do bufora
 • ZATWIERDŹ ODESŁANY – definiuje czy odesłany dokument ma zostać zapisany do bufora czy zatwierdzony
 • ZMIEŃ ILOŚĆ POZA ILE2 – w konfiguracji profilu urządzenia (patrz: 1.1) ustawia się cechę pozycji dokumentu w której zapisywana jest standardowo ilość zwrócona z urządzenia. Jeśli tylko weryfikujemy wystawiony dokument to to wystarczy – jeśli jednak np. generujemy w relacji podrzędny dokument (np. WZ2 z ZO) to musi to być zaznaczone inaczej dokument podrzędny powstał by z zerowymi ilościami.
 • CECHA ZNAKUJĄCA JAKO ZWERYFKOWANY – jeśli chcemy weryfikować tylko wystawiony wcześniej dokument i nie zmieniamy ilości ani nie generujemy podrzędnego to zmiany na pozycjach zapisują się jedynie w cesze ILE2 pozycji dokumentu. Na tej podstawie możemy zwrócić status dokumentu. W miejscu tym możemy przypiąć ceche typu WARUNEK lub TEKST. Cecha WARUNEK zwróci TAK tylko w przypadku 100% zgodności w każdym innym przypadku zwróci NIE. W przypadku wybrania cechy tekstowej może zwrócić wartości BRAK/CZĘŚCIOWO/CAŁOŚĆ

W tej sekcji można ustawić czy po odesłaniu danego dokumentu ma się coś wydrukować lub wysłać mailem. Istniej możliwość podpięcia wielu wydruków które wykonają się automatycznie po kolei. Np. do dokumentu WZ może się wydrukować dokument WZ + CRM + specyfikacja transportowa

Definiując nowy wydruk można wybrać następujące opcje:

 • DRUKUJ NA DRUKARKĘ – zaznaczenie na TAK spowoduje wydruk fizyczny na drukarce wskazanej poniżej.
 • NAZWA DRUKARKI – nazwa drukarki na której SerwisWymiany spróbuje wydrukować fizycznie wydruk. Drukarka szukana jest wg. nazwy – więc jeśli konfigurujemy na stacji roboczej gdzie np. jest drukarka o nazwie MojaHP1 a na serwerze brak jest drukarki o takiej nazwie – spowoduje to błąd i nie wydrukowanie wzorca.
 • ILOŚĆ KOPII – ile sztuk danego wydruk ma zostać wydrukowane
 • WYSYŁAJ MAILEM – czy poza fizycznym wydrukiem ma zostać on także wysłany emailem
 • DRUKUJ DO ZAŁACZNIKA – zaznaczenie spowoduje dodanie załącznika PDF z wydrukiem do danego dokumentu handlowego
 • NAZWA PLIKU ZAŁĄCZNIKA – jeśli zostawimy puste nazwą załącznika będzie numer dokumentu. W przeciwnym wypadku można podać nazwę rodzaju dokumentu – np. DokumentCRM
 • WYDRUK Z – definiuje czy wydruk ma być na podstawie mechanizmu ASPX czy REPX
 • WZORZEC RAPORTU – wskazujemy wzorzec wydruku z bazy danych
 • KOD ALGORTYMU – tutaj można wykonać dowolny kod który wykona się w momencie wywołania danego wydruku. Np. można ustawić cechę dokumentu o nazwie „WykonanoWydruk” na TAK